U heeft uw vonnis van de rechter ontvangen, wat nu?

Als u het vonnis van de rechter krijgt toegestuurd dan staan daar de volgende zaken in:

 • Het procesverloop
 • De motivering van de beslissing
 • De beslissing met betrekking tot de proceskosten. De overwegend in het ongelijk gestelde partij moet deze kosten betalen.

Een belangrijk detail is dat de wederpartij de kans krijgt om zich binnen drie maanden te beroepen op de uitspraak van de rechter. Men kan tegen een eindvonnis of arrest “in hoger beroep” en na een uitspraak “in cassatie” gaan. Wanneer een vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard dan kunt u vrij tot executie overgaan. Wanneer de andere partij niet in hoger beroep gaat is het vonnis ook definitief bindend.

De deurwaarder zal de verschillende vormen van beslaglegging inzetten om het vonnis van de rechter tot uitvoer te brengen. Of u nu een schuldeiser of schuldenaar bent, het is belangrijk om de consequenties van uw keuzes en handelingen te kennen en te begrijpen.

In dit artikel behandelen wij de volgende zaken:

 • Het executeren van het vonnis
 • Faillissement
 • Kosten & Tarieven

Het executeren van het vonnis
Zodra u als schuldeiser het vonnis van de rechter hebt ontvangen zal de deurwaarder over gaan tot executie en uw debiteur een bevel tot betaling doen toekomen. In juridische termen heet dit een “Betekening en Bevel”. Vaak wordt er dan wel betaald maar niet altijd. Ook in deze fase kan men een betalingsafspraak maken. Bij het uitblijven van de betaling kan men overgaan tot beslaglegging.

Het begrip “Executie” duidt hier op het uitvoeren van een bepaald recht of een vonnis. De schuldenaar zal altijd eerst schriftelijk en persoonlijk door de deurwaarder worden benaderd. Als het bevel van de deurwaarder geen betalingen tot effect heeft, zal men overgaan tot de daadwerkelijke executie. Een executoriale titel is altijd noodzakelijk voordat een executie mag worden uitgevoerd en dat is het vonnis zoals door de rechter is uitgesproken en er sprake is van uitvoerbaarheid bij voorraad. Ook moet men rekening houden of er geen beroep tegen het vonnis meer mogelijk is. Zodra de schuldenaar niet aan het vonnis voldoet, kan de schuldeiser het vonnis ten uitvoer laten leggen door een deurwaarder. De hieronder genoemde vormen van beslaglegging kunnen door u worden aangewend om uw schuldenaar tot betaling te bewegen.

 • Derden beslag onder de werkgever of uitkerende instantie of andere derden die nog een bedrag aan uw schuldenaar moeten betalen.
 • Conservatoir beslag
 • Derden beslag onder de bank
 • Beslag op roerende en onroerende zaken
 • Bodembeslag, door de Belastingdienst

Om u een indruk te geven van beslaglegging hebben wij het bankbeslag eruit gelicht. Men moet bij een bankbeslag rekening houden dat het om een moment opname gaat, dit in tegenstelling tot de andere vormen van derdenbeslag. Ten opzichte van de houder van een bankrekening heeft de desbetreffende bank namelijk een doorlopende verplichting. Volgens de wet hoeft een bank bij beslaglegging alleen het saldo op te geven dat op het moment van beslaglegging ook daadwerkelijk op de genoemde rekening(en) staat.

Voorbeeld:
Bij een bankbeslag geldt dat het saldo van de betreffende dag en tijdstip leidend is. Indien de rekening van de schuldenaar op de dag van beslagname onvoldoende is om de schuld mee te betalen vis je helaas (deels) achter het net omdat het beslag alleen betrekking heeft op het saldo op de rekening op het moment van de beslaglegging. Bedragen die daarna op de rekening worden bijgeschreven vallen niet onder het beslag. De gerechtsdeurwaarder alleen kan dit uitvoeren en het verzoek indienen bij de bank(en) waarvan de IBAN-nummers bekend zijn. Dit proces kun je herhalen zo vaak als je wilt, echter moet u er wel rekening mee houden dat de kosten hierdoor oplopen. De bank heeft het recht om er vier weken over doen om de deurwaarder een schriftelijk antwoord te geven.

In overleg met het juridisch incassobureau zal de schuldeiser beslissen welke vormen van beslag er worden ingezet om de schuldenaar te bewegen om tot betaling van de schulden over te gaan. Het juridisch incassobureau blijft van begin tot eind uw aanspreekpunt voor vragen en informatie. De keuzes kunnen gevolgen hebben voor de schuldeiser als de schuldenaar failliet gaat of inkomen heeft wat onder de beslagvrije voet ligt. U zult dan uiteindelijk zelf deze kosten voor de beslagleggingen moeten betalen. Dit valt niet onder de no cure no pay regeling, want u heeft immers een vonnis dat in uw voordeel is uitgesproken en mogelijk op een later tijdstip alsnog geëxecuteerd kan worden.

Tijdens het executieproces dient men rekening te houden met een aantal zaken, waarvan hieronder enkelen zijn genoemd.

 • Beslagvrije voet: Bij de beslagvrije voet dient u rekening te houden met het bestaansminimum van de schuldenaar, want deze dient namelijk ten alle tijden gewaarborgd te worden. Dit betekent dat een door de wetgever vastgesteld bedrag aan inkomen niet in beslag kan worden genomen.
 • Beslag op toeslagen: Bij een beslag op toeslagen dient men altijd rekening te houden met de redenen waarom deze toeslagen ooit zijn toegekend. Er moet in enige mate sprake zijn van een correlatie tussen de schuld en de beslaglegging op de toeslag.
 • Verbod op beslaglegging: Er zijn goederen die wettelijk niet onder de beslaglegging mogen vallen. Zaken van een “hoogstpersoonlijke aard”, zoals trouwringen en gezelschapsdieren worden buiten de beslaglegging gehouden. Ook de gereedschappen van ambachtslieden of werklieden vallen hieronder.
 • Verjaring van schulden: Men kan met de verjaring van schulden te maken krijgen tijdens het incassoproces. Niet elke schuld heeft dezelfde verjaringstermijn, maar de meeste schulden verjaren binnen een termijn van 2 tot 5 jaar. Daartegenover verjaard een vordering uit hoofde van een vonnis pas na 20 jaar.
 • Looncessie: Bij looncessie eist de schuldeiser dat de werkgever van de schuldenaar medewerking verleent en dat er op grond van een “Akte van Cessie” een gedeelte van het (toekomstige) loon aan de schuldeiser wordt uitbetaald. Vaak gebeurt dit via een incassobureau. Vanwege de “Wet op consumentenkrediet” en het “Arbeidsrecht” kan looncessie in sommige gevallen als ongeldig/nietig worden beschouwd. Het is daarom raadzaam om dit goed uit te zoeken.

Faillissement
Het faillissement moet gezien worden als collectieve verhaalprocedure door de gezamenlijke schuldeisers op een “rechtspersoon” of “natuurlijke persoon”.

In de praktijk zullen de “gewone schuldeisers” weinig tot geen geld krijgen uit het faillissement, omdat de “preferente schuldeisers” voorrang krijgen. U moet hierbij denken aan het UWV, de Belastingdienst en de bank. Door het pand- of hypotheekrecht mag een schuldeiser als hypotheekhouder of pandhouder zich wettelijk gedragen alsof er geen faillissement is. Dit is de separatistenregeling. Wel kunt u de schade die het faillissement van een debiteur met zich meebrengt enigszins beperken door de volgende zaken van tevoren op orde te hebben.

 • Eigendomsvoorbehoud
 • Recht van Reclame
 • Retentierecht
 • Kredietverzekering

Een schuldenaar kan nadat de veroordeling is uitgesproken zichzelf failliet laten verklaren, zodat de deurwaarder het vonnis niet kan executeren. U kunt uw vordering met bewijsstukken ter verificatie indienen bij de faillissementscurator, wat wel verstandig is. Het komt ook regelmatig voor dat een faillissement zal eindigen door “opheffing wegens gebrek aan baten”. In dat geval herleven de vorderingen van de schuldeisers op de schuldenaar. Mits uw vordering niet is verjaard, kunt u dus ook na zeer geruime tijd gewoon tot executie overgaan.

Een goed voorbeeld hiervan is de uitspraak van het Amsterdamse Gerechtshof van 16 maart 2010, waarbij een in Nederland gevestigde bank nog een openstaande vordering had op een schuldenaar. Op 14 september 1993 was de schuldenaar via een verstekvonnis veroordeeld tot betaling van de opgelopen schulden en enkele jaren laten failliet verklaard. Na opheffing van het faillissement kon de schuldeiser alsnog aanspraak maken op betaling van de openstaande schuld, die nu veel hoger uitviel door de opgelopen wettelijke rente.

Kosten en Tarieven
De kosten waar u mee te maken zult krijgen kunnen snel oplopen en zijn afhankelijk van de wettelijke pressiemiddelen die u in overleg met uw juridisch incassobureau besluit in te zetten om uw geld te ontvangen.

Voorbeeld:
Dit is een indicatie voor de afwikkeling van beslaglegging op een woonhuis en onderzoek naar (privé) inkomsten. NB: Ieder dossier is anders en kan nooit met elkaar worden vergeleken.

Betekening en bevel 80,24
Exec. beslag onroerende zaken 150,70
Overbetekening 70,59
Overbetekening hypotheekhouder 70,59
Depôt doorhaling 71,14
Info Kamer van Koophandel 16,74
Info Basisregister Personen 4,14
Info UWV naar inkomstenbron 2,27
Inschrijving Kadaster (BTW vrij) 63,00
Raadplegen Kadaster 5,14
BTW 97,99
———-
Totaal incl. BTW 627,63

 

In geval van een langdurige beslaglegging zou een tussentijdse afwikkeling gevraagd kunnen worden waardoor u zelf dit bedrag zult moeten voorschieten.

Tijdens een incassoprocedure, proces en executie van het vonnis zullen de kosten oplopen. De originele schuld wordt dan verhoogd met deze gemaakte kosten, en de “in het ongelijk gestelde partij”, zal van rechtswege deze kosten moeten vergoeden. Meestal is dat de schuldenaar, omdat de extra kosten immers door eigen toedoen zijn veroorzaakt. Als de schuldenaar niet het vermogen heeft om de kosten te betalen of failliet wordt verklaard, dan komen de kosten voor rekening van de schuldeiser. Wel kan de schuldeiser na het opheffen van een faillissement of bij gebleken vermogen nog verhaal komen halen bij de schuldenaar op de openstaande schuld, mits de vordering niet is verjaard.

In de “besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders”, kortweg BTAG genoemd, zijn de tarieven die een gerechtsdeurwaarder moet doorberekenen voor de ambtshandelingen die zijn verricht uitvoerig vermeld. Een deurwaarder mag alle kosten bij de schuldenaar in rekening brengen die gemaakt zijn om de gehele schuld betaald te krijgen. Informatie, Incasso, Proces, Executie & Beslagkosten, maar ook de wettelijke rente zijn een aantal kosten, maar het beperkt zich niet hiertoe. Het griffierecht, de explootkosten, het salaris gemachtigde en de eventuele nakosten komen ook voor rekening van de “in het ongelijk gestelde partij”.

Het kan voorkomen dat de kosten van de deurwaarder hoger uitvallen dan de oorspronkelijke schuld die door de schuldenaar betaald moet worden. Dit komt deels doordat de hoogte van een aantal kosten door de wet zijn voorgeschreven. Dit zijn vaste kosten ongeacht de hoogte van de openstaande schuld. Een goed voorbeeld hiervan is het bankbeslag. Het KBvG kan u meer inzage geven in de rol van de deurwaarder.

Met onze Incasso- en kostencalculator kunt u inzicht krijgen in de kosten die tot en met de gerechtelijke procedure betrekking hebben op uw specifieke zaak. Voor additionele informatie kunt u zich ook richten tot Tarieven en Incassokosten.

Conclusie
Als schuldeiser zult u zich bewust moeten zijn van de kosten die gemoeid zijn met het verloop van het juridisch incassoproces, omdat deze kosten wellicht voor uw rekening komen mocht er niets op de schuldenaar verhaald kunnen worden. Een goede timing zou dus een effectieve strategie kunnen zijn, omdat daardoor minder tijd verlopen gaat. Men twijfelt dikwijls om door te trappen terwijl dat wel nodig is, waardoor extra kosten moeten worden doorberekend.